Založit webové stránky nebo eShop
Dokumenty

 

image

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

Ø  Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

Ø  Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

Ø  Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

Ø  Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

Ø  Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Ø  Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

-          Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

-          Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.

-          Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Ø  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

Ø  Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ø  V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

Ø  Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

Ø  MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

Ø  Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

‐          Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

‐          Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

‐          Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvková organizace

MŠ Brno, V Aleji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh výše závazných položek v rozpočtu organizace na rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Brno-Tuřany

 

 

 

 

Tuřanské náměstí 84/1

 

 

 

 

620 00 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka

Účet

Název položky

Částka v Kč

 

 

 

521 xx

platy zaměstnanců

0 Kč

 

 

 

 

 

524 xx

odvody zdravotního a sociálního pojištění

0 Kč

 

 

 

 

 

521 20

ostatní osobní náklady (OON)

20 000 Kč

 

 

 

 

 

 

CELKEM

20 000 Kč

 

 

 

 

CELKOVÁ VÝŠE NEINVESTIČNÍ DOTACE

429 000 Kč

 

 

 

 

podíl závazných položek na celkové neinvestiční dotaci

4,66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis ostatních položek v rozpočtu organizace v roce 2017

 

Položka

Účet

Název položky

Částka v Kč

5136

501 20

knihy, uč. pomůcky, tisk

 

6.000

5137

501 10

drobný dlouhodobý majetek

 

30.000

5139

501 11

všeobecný materiál

 

        22.000

5151

502 20

vodné, stočné

 

10.000

5153

502 10

plyn

 

55.000

5154

502 30

elektrická energie

 

20.000

5161

518 30

služby pošt

 

1.000,-

5162

518 20

518 21

telefony + internet

 

12.000,-

5163

549 10

služby pen. ústavů, poj.

 

12.000,-

5166

518 40

konzult. a por. služby

 

6.000,-

5169

518 20

 

nákup služeb

 

      

    172.000,-

      

5171

511 10

opravy a údržba

 

33.000,-

5170

 

518 13

528 10

Věcné náklady na stravování

Stravování dospělí

27.000,-

3.000,-

 

 

 

CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY

409.000,-

 

 

školné

Předpoklad vybraného školného

67.000,-

 

 

 

VÝŠE ZÁVAZNÝCH POLOŽEK ( dle rozhodnutí rady)

        20.000,-

 

 

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

      429.000,-

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek