Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Úřední deska

 

 

 

 

 

 

 

           

Příspěvková organizace

Mateřská škola Brno, V Aleji 2, 620 00 Brno, příspěvková organizace
           
Střednědobý výhled rozpočtu organizace na roky 2019-2021
           
    Výchozí rok 2018 2019 2020 2021
Účet Název položky Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
558 drobný dlouhodobý majetek 40 000 Kč 45 000 Kč 50 000 Kč 55 000 Kč
501 všeobecný materiál (vč. knih a uč. pomůcek) 70 000 Kč 75 000 Kč 80 000 Kč 85 000 Kč
502 energie (plyn, elektřina, vodné, stočné) 80 000 Kč 85 000 Kč 90 000 Kč 95 000 Kč
518  služby (vč. právních služeb, služeb peněž. ústavů, pošt, telefonů...)  270 000 Kč 275 000 Kč 280 000 Kč 285 000 Kč
511 opravy a údržba 40 000 Kč 45 000 Kč 50 000 Kč 55 000 Kč
521 platy zaměstnanců, zdravotní a sociální pojištění, FKSP 1 280 000 Kč 1 350 000 Kč 1 420 000 Kč 1 490 000 Kč
521 OON 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč
   NÁKLADY CELKEM  1 800 000 Kč 1 900 000 Kč 2 000 000 Kč 2 100 000 Kč
           
  neinvestiční dotace od městské části Brno-Tuřany 440 000 Kč 450 000 Kč 460 000 Kč 470 000 Kč
  ostatní zdroje 1 360 000 Kč 1 450 000 Kč 1 540 000 Kč 1 630 000 Kč
  VÝNOSY CELKEM 1 800 000 Kč 1 900 000 Kč 2 000 000 Kč 2 100 000 Kč
           
V Brně dne: 15.9.2017        

 

image

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

Ø  Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

Ø  Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

Ø  Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

Ø  Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

Ø  Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Ø  Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

-          Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

-          Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.

-          Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Ø  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

Ø  Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ø  V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

Ø  Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

Ø  MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

Ø  Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

‐          Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

‐          Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

‐          Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

 

 

 

 


 

 
TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek